Επανακαθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλη αρμοδιότητας τμημάτων του Λ/Χ Ιερισσού.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112/2018

ΦΕΚ 215/Α/24-12-2018

Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α΄125).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (A΄102).

β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 4504/2017 “Διά Βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις” (Α΄184).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 A΄98).

δ) Της αριθμ. Υ29/09-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη” (Β΄ 2168).

ε) Το π.δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, και ειδικότερα από την επανίδρυση των Λιμενικών Σταθμών Λίμνης Ευβοίας, Αγίου Νικολάου Βολιμών, Αντιπάρου και την ίδρυση του Αγαθονησίου, ενδέχεται να προκληθεί εφάπαξ δαπάνη προμήθειας πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισμού ύψους 1.500 ευρώ, η οποία δύναται να αντιμετωπισθεί με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΚΑΕ κατηγορία 1000 «Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού»).

3. Tο αριθμ. πρωτ. 2811.8/45965/2018/20-6-2018 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄110) και ισχύει.

4. Τις αριθμ. 109/2018 και 208/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014 “Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών” (Α΄125), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα την Ουρανούπολη, που ιδρύθηκε με το π.δ. 62/1989 “Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Λιμεναρχείο Ιερισσού, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλη αρμοδιότητάς του, και κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Ουρανούπολης” (Α΄ 29), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από τη θέση Φραγκόκαστρο στο Σιγγιτικό Κόλπο μέχρι και την άκρα Αρκούδα Σιθωνίας, τη νήσο Αμμουλιανή, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.».

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ιερισσού, με έδρα τον Νέο Μαρμαρά, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την άκρα Σαργάνι του Τορωναίου Κόλπου Χαλκιδικής μέχρι την άκρα Αρκούδα Σιθωνίας, τις νησίδες Κέλυφο και Διάπορο, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.».

Facebooktwittermail

Σχετικά με E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε όλα τα άρθρα του/της E.Π.Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας →